http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki: kulturą, społeczeństwem, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, prawem, itd. Wykładowcy rekrutują się spośród polskiej i zagranicznej kadry naukowej. Wśród stałych pracowników OSA jest m.in. trzech Amerykanów. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim przez stałych pracowników oraz zaproszonych gości.

OSA kształci specjalistów w zakresie wszechstronnej wiedzy o społeczeństwie i kulturze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz stosunków USA z innymi regionami świata, m.in. Europą.

Program studiów obejmuje wykłady obowiązkowe wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach poszczególnych dziedzin, zwłaszcza w dziedzinie dotyczącej tematu pracy magisterskiej. Program obejmuje też zajęcia z kluczowych tekstów studiów amerykanistycznych, konwersatorium badawcze, seminaria magisterskie i inne zajęcia.

Absolwenci uzyskują dyplom magistra studiów amerykanistycznych ze specjalnością społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w różnych zawodach i sektorach, np.:

  • Biznesie, handlu, gospodarce;
  • Dziennikarstwie, mediach;
  • Instytucjach kultury;
  • Nauce i szkolnictwie;
  • Administracji państwowej;
  • Służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych;
  • Turystyce.

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from EU Erasmus Programme