http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Zaliczanie praktyk studenckich w OSA

Jak przygotować się do odbycia praktyk studenckich?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Praktyk oraz Ramowym Programem Praktyk (RPP).

 2. Znajdź firmę/instytucję, w której chcesz odbyć praktyki. Pamiętaj, że zakres obowiązków oraz wymiar godzinowy muszą być zgodne z Regulaminem oraz RPP!

 3. Wydrukuj w 3 egzemplarzach Porozumienie Dwustronne (jeśli realizujesz praktyki w ramach UW) lub Porozumienie Trójstronne (jeśli realizujesz praktyki poza UW). Wypełnij je uważnie nie zapominając o załączniku!

 4. Jeśli realizujesz praktyki poza UW poproś firmę/instytucję o podpisanie porozumienia trójstronnego w 3 egzemplarzach, a następnie dostarcz wszystkie kopie Pełnomocnikowi ds. Praktyk w OSA. Jeśli wszystko się zgadza, Pełnomocnik podpisze porozumienie, a następnie zrobisz to również Ty. Jeden egzemplarz zostanie u Pełnomocnika, jeden dostarczysz do firmy/instytucji przyjmującej, zaś jeden będzie dla Ciebie.

  Jeśli realizujesz praktyki w ramach OSA zgłoś się do Pełnomocnika ds. Praktyk w OSA z dwiema kopiami Porozumienia Dwustronnego. Po podpisaniu ich przez obie strony jeden egzemplarz zostanie u Pełnomocnika, zaś drugi będzie dla Ciebie.

  Jeśli realizujesz praktyki w ramach UW, ale poza OSA, zgłoś się do Pełnomocnika ds. Praktyk w celu ustalenia stron porozumienia dwustronnego.

 5. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyk napisz maila do Pełnomocnika ds. Praktyk z prośbą o ubezpieczenie od NNW, podając swoje imię i nazwisko, PESEL oraz daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk. Nie zapomnij o tym, bo Twoje bezpieczeństwo w miejscu odbywania praktyk jest najważniejsze!

Jak rozliczyć odbyte praktyki?

Po zakończeniu praktyk dostarcz do Pełnomocnika ds. Praktyk następujące dokumenty:
 1. Zaświadczenie o odbyciu praktyk
 2. Sprawozdanie z przebiegu praktyk
 3. Ankietę Pracodawcy
 4. Ankietę Studenta

Pamiętaj, że przyjmowane będą tylko poprawnie wypełnione komplety dokumentów!

Jak zaliczyć na poczet praktyk zatrudnienie, wolontariat lub działalność gospodarczą?


Regulamin dopuszcza zaliczenie na poczet praktyk zatrudnienia, wolontariatu lub działalności gospodarczej jeśli student potrafi udowodnić, że były one zgodne z RPP. Pamiętaj zatem, by załączniki należycie wykazywały zbieżność wypełnianych obowiązków z kierunkiem studiów, a także odpowiedni wymiar godzinowy!
 1. Zaliczenie na poczet praktyk zatrudnienia Dostarcz do Pełnomocnika ds. Praktyk w OSA uważnie wypełniony Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia wraz z załącznikiem, który potwierdzi zgodność wykonywanych obowiązków z RPP.

 2. Zaliczenie na poczet praktyk wolontariatu Dostarcz do Pełnomocnika ds. Praktyk w OSA uważnie wypełniony Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie wolontariatu wraz z załącznikiem, który potwierdzi zgodność wykonywanych obowiązków z RPP.

 3. Zaliczenie na poczet praktyk działalności gospodarczej Dostarcz do Pełnomocnika ds. Praktyk w OSA uważnie wypełniony Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie działalności gospodarczej wraz z załącznikami, które potwierdzą prowadzenie przez Ciebie działalności gospodarczej oraz zgodność jej charakteru z RPP.

FAQ

 1. Kto musi zaliczyć praktyki studenckie?
  Wszyscy studenci, którzy mają ujęte praktyki w programie studiów. W przypadku specjalności kulturoznawstwo USA są to studenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2016/2017. W przypadku kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów są to studenci, którzy rozpoczęli studia w latach akademickich 2015/2016 i 2016/2017.

 2. Ile godzin praktyk powinienem zrealizować?
  Studenci specjalności kulturoznawstwo USA powinni zaliczyć 30 godzin praktyk, zaś studenci kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów 90 godzin.

 3. Kiedy powinienem zrealizować praktyki?
  Praktyki studenckie muszą zostać zrealizowane do końca 3. roku studiów. Przy planowaniu praktyk weź jednak pod uwagę czas ich trwania i fakt, że praktyki zaliczane są z końcem semestru, w którym są realizowane.

 4. Czy mogę realizować praktyki w wakacje?
  Tak, jednak pamiętaj, że to sezon urlopowy, więc dopełnij formalności związanych z rozpoczęciem praktyk przed sesją letnią.

 5. Gdzie mogę realizować praktyki?
  Gdzie tylko chcesz, pod warunkiem, że zakres Twoich obowiązków jest zbieżny z programem studiów i spełnia wymogi wynikające z Regulaminu oraz RPP.

 6. Czy mogę realizować praktyki w ramach UW, IAiE, OSA?
  Tak. Pamiętaj tylko, że wówczas podpisuje się porozumienie dwustronne między Tobą a Uniwersytetem. Porozumienie trójstronne ma zastosowanie tylko w przypadku praktyk zewnętrznych.

 7. Czy mogę zaliczyć na poczet praktyk wolontariat, zatrudnienie lub działalność gospodarczą?
  Tak, pod warunkiem, że są zgodne z Regulaminem i RPP, czyli obejmują odpowiednią dla Twojego programu studiów liczbę godzin, wiążą się tematycznie ze studiowanym kierunkiem oraz realizują odpowiednie efekty kształcenia. Złóż wniosek o zaliczenie praktyk i nie zapomnij o załącznikach, które potwierdzą powyższe.

 8. Czy mogę zaliczyć na poczet praktyk inne praktyki/zatrudnienie/wolontariat, które odbywałem przed rozpoczęciem studiów?
  Z reguły obowiązki wykonywane w ramach praktyk/zatrudnienia/wolontariatu odbytych przed podjęciem studiów nie są zbieżne z programem studiów. Jeśli jednak możesz wykazać, że coś co robiłeś wcześniej jest zgodne z RPP i spełnia kryteria godzinowe to nic nie stoi na przeszkodzie żeby zaliczyć na tej podstawie praktyki studenckie. W razie wątpliwości zgłoś się do Pełnomocnika ds. Praktyk w OSA.

 9. Jak mogę dostarczyć dokumenty?
  Dokumenty dotyczące praktyk możesz złożyć osobiście na dyżurze u Pełnomocnika ds. Praktyk w OSA lub zostawić je w przegródce Pełnomocnika w 106a (I piętro) bądź w Sekretariacie OSA (III piętro). Jeśli wybierzesz opcję zostawienia dokumentów w przegródce poinformuj o tym mailowo Pełnomocnika. Pamiętaj, że przyjmowane będą tylko poprawnie wypełnione komplety dokumentów!

 10. Złożyłem komplet dokumentów. Kiedy zostaną mi zaliczone praktyki?
  Praktyki zaliczane są w USOS z końcem semestru, w którym została dostarczona pełna dokumentacja.


Pełnomocnik ds. Praktyk w OSA

dr Alicja Fijałkowska

alicja.fijalkowska@uw.edu.pl
pokój 113Oferty praktyk i staży

Warsaw Eagles - oferta praktyk studenckich

Praktyki w Ambasadzie Peru

OSA aktywnie współpracuje także z Biurem Karier UW. Szukasz praktyk? Sprawdź dostępne oferty!


© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme