http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki: kulturą, społeczeństwem, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, prawem, itd. Wykładowcy rekrutują się spośród polskiej i zagranicznej kadry naukowej. Wśród stałych pracowników OSA jest m.in. trzech Amerykanów. Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników oraz zaproszonych gości. Zajęcia prowadzone są - poza nielicznymi wyjątkami - w języku angielskim.

Program studiów obejmuje wykłady obowiązkowe wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin, zwłaszcza w obszarze dotyczącym tematu pracy licencjackiej. Program obejmuje zajęcia z pisania prac akademickich po angielsku.

Studia są prowadzone w języku angielskim i trwają trzy lata (sześć semestrów).

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata studiów amerykanistycznych ze specjalnością społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada podstawową wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki. Posiada wiedzę o instytucjach kultury i sposobach ich funkcjonowania, dzięki czemu jest przygotowany do samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach. Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w różnych zawodach i sektorach, np.: biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from EU Erasmus Programme