http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
en
Office Hours Spring 2019 (last modified on March 21, 2019)
Plan zajęć - studia I°, II° - semestr letni 2019 (last modified on March 21, 2019)
CESLA: Plan zajęć - studia I°, II° - semestr letni 2019 (last modified on March 6, 2019)
Kalendarz akademicki

Conference funding request (pobierz fomularz)

Wykładowcy OSA


dr hab. Grzegorz Kość
Dyrektor OSA

grzegorz.kosc@uw.edu.pl
+48 22 55 333 40
pokój 308

Grzegorz Kość jest autorem dwóch książek, Robert Lowell: Uncomfortable Epigone of the Grands Maîtres (Peter Lang, Frankfurt 2005) oraz Robert Frost's Political Body (Rochester, NY: Camden House, 2014). Współredagował dwa zbiory esejów--Tools of Their Tools (Cambridge Scholars, 2009) i The Transatlantic Sixties: Europe and the United States in the Counterculture Decade (Bielefeld: transcript, 2013). W 2009 był stypendystą Fulbrighta na University of Chicago; otrzymał dwa granty badawcze Narodowego Centrum Nauki. Był Przewodniczącym Robert Frost Society a obecnie zasiada w radzie towarzystwa. Teraz redaguje, we współpracy ze Stevenem Gouldem Axelrodem z University of California Riverside (UCR) pierwszy tom nowego wydania prozy amerykańskiego poety Roberta Lowella, Robert Lowell's Memoirs, który ukaże się nakładem wydawnictwa Farrar, Straus and Giroux.
[ CV with publications ]

Kursy: Wojny kulturowe w amerykańskiej sztuce monumentalnej; Rasa w amerykańskiej kulturze wizualnej; Fotografia w literaturze amerykańskiej; Polityka w literaturze; Amerykańskie ciało polityczne; Powojenny dramat; Amerykańskie krótkie opowiadanie; Literatura przed 1945 rokiem; Amerykańska pamięć zbiorowa; Fotografie o Ameryce


dr Małgorzata Gajda-Łaszewska
Kierowniczka ds. toku studiów

mgajda@uw.edu.pl
+48 22 55 333 19
Room 303

Her research interests are: functioning of myths and stereotypes in culture and their representation in the media, war in culture, war propaganda, mass culture phenomena, advertising role in American culture, commercial culture, American art at the turn of the 20th century.

Kursy prowadzone w OSA: American Media, media and Democracy, Media Cultures, American Advertising and the Rise of Consumer Culture, Culture and Commerce, Proseminar: Research Writings and Techniques, MA Seminar: Media and Society. [ obejrzyj wideo ]


dr hab. Tomasz Basiuk
Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) Wicedyrektor IAiE ds. studenckich

tbasiuk@uw.edu.pl
+48 22 55 333 40
pokój 308

Tomasz Basiuk uzyskał stopień doktora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku, a stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną prozę amerykańską i życiopisanie oraz teorie krytyczne, w tym teorię queer. Opublikował dwie monografie: „Wielki Gaddis. Realista postmodernistyczny” (2003) i “Exposures. American Gay Men’s Life Writing since Stonewall” (2013) oraz szereg tekstów o kulturze queer. Współredagował lub redagował cztery zbiory esejów z dziedziny amerykanistyki i studiów queer, a także numer specjalny czasopisma „Dialogue and Universalism”, poświęcony tematyce gender. Jest w gronie założycieli i redaktorów powstałego w 2006 roku elektronicznego recenzowanego czasopisma naukowego „InterAlia”, poświęconego studiom queer (www.interalia.org.pl). Był stypendystą Fundacji Fulbrighta (2004-2005) i innych instytucji. Obecnie pełni funkcję Principal Investigator w projekcie badawczym “Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures”, którego fundatorem jest HERA (w ramach konkursu “Uses of the Past”). W latach 2005-2012 roku był dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych.
[ publikacje ]

Prowadzone zajęcia: literatura i teoria postmodernizmu; płeć i seksualność w kulturze; filmy o tematyce kłirowej; dawanie świadectwa; narracje o AIDS; camp; Andy Warhol. Przygotowanie studentów biorących udział w dorocznej międzynarodowej konferencji studenckiej - Transatlantic Student Symposium (http://www2.hu-berlin.de/transatlantic/symposia/).
[ obejrzyj wideo ]


dr Renata Siuda-Ambroziak
Z-ca Dyrektora IAiE ds. studenckich

renata.siuda-ambroziak@uw.edu.pl
pokój 101

Renata Siuda-Ambroziak jest doktorem filozofii społecznej, magistrem iberystyki, posiada licencjat z metodologii nauczania języka angielskiego, oraz dyplom ukończenia specjalizacyjnych studiów latynoamerykańskich CESLA. Jest również absolwentem podyplomowych studiów z Prawa Ochrony Własności Intelektualnej oraz z Zarządzania Szkołą Wyższą.

Specjalizuje się w kulturoznawczych studiach brazylianistycznych oraz w studiach religioznawczych Ameryk. Jej zainteresowania badawcze obejmują: historię, literaturę i kulturę Ameryki Łacińskiej; politykę i zmiany społeczne w regionie; przemiany na latynoamerykańskim rynku religijnym i nowe ruchy religijne; relacje pomiędzy religią i polityką; przywództwo religijne; studia polonijne w Ameryce Łacińskiej. Autorka monografii: Religia w Brazylii. Uwarunkowania społeczno-kulturowe (2015). Stypendystka programu Fellow Mundus (Brazylia) oraz CAPES - visiting professor/senior researcher (Brazylia).


dr Paulina Bojarska
Koordynatorka ds. mobilności

p.bojarska@uw.edu.pl
pokój 102

Paulina Bojarska jest absolwentką Katedry Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Lektorka i tłumaczka. Pracuje na UW od 2007 roku. Koordynatorka mobilności dla studentów programu latynoamerykanistycznego i pracowników grupy badawczej CESLA.
W latach 2012-2016 Koordynatorka Mobilności w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW w ramach Programu Erasmus oraz International Master in Latin American Studies. W latach 2008-2012 koordynowała tłumaczenia w dwujęzycznym projekcie realizowanym przez CESLA "Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości: profile lokalne, międzyamerykańskie, transatlantyckie i globalne".
Obecnie przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW na temat Cantes de ida y vuelta (Pieśni wyjścia i powrotu), stylów flamenco, które powstały pod wpływem folkloru latynoamerykańskiego.

Kursy prowadzone w OSA: Język hiszpański (poziom A1-B2), Tradiciones musicales en América Latina y el Caribe.

Publikacje: [ publikacje ]


dr Marta Usiekniewicz
P.o. Koordynator OZN

m.usiekniewicz@uw.edu.pl
Room 108A

Amerykanistka, doktor nauk humanistycznych, asystent w Os?rodku Studio?w Amerykan?skich UW. W ramach zainteresowan? naukowych zajmuje sie? badaniami nad płcia? kulturowa? i seksualnos?cia?, feminizmem oraz ciałem w kulturze popularnej i sztuce. W swojej pracy badawczej wykorzystuje podejs?cie intersekcjonalne, ze szczego?lnym uwzgle?dnieniem płci, klasy, rasy oraz sprawnos?ci. W 2014 otrzymała nagrode? Fulbright Junior Research Award, w ramach kto?rej odbyła stypendium na SUNY Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Wspo?łautorka pierwszych zaje?c? na temat krytycznych badan? o niepełnosprawnos?ci oferowanych na UW. Jest jedna? z autorek w numerze "Interalio?w" pos?wie?conych niepełnosprawności i chorobie, Brzydkie Ciała: queer wobec choroby, niepełnosprawnos?ci i staros?ci. Wspólnie z Natalią Pamułą i Magdaleną Szarotą zredagowała numer specjalny czasopisma Studia de Cultura poświęcony studiom o niepełnosprawności w Polsce.

Prowadzone kursy: literatura amerykańska, gender w kulturze amerykańskiej, wstęp do kulturoznawstwa, wstęp do badań o niepełnosprawności, normy w społeczeństwie i kulturze amerykańskiej, funkcje jedzenia w kulturze i społeczeństwie amerykańskim, ciało w kulturze amerykańskiej.


dr Clifford Angel Bates, prof. UW

c.a.bates@uw.edu.pl
pokój 309

Professor Bates received his B.A. in Political Science from Providence College, Providence, Rhode Island, M.A. in Politics from the University of Dallas, Irving, Texas, and Ph.D. in Political Science from Northern Illinois. He is interested in classical political philosophy and how it offers a critique of modern political thought, especially contemporary democratic theory. He is the author of Aristotle's Best Regime Kingship, Democracy, and the Rule of Law (LSU Press, 2003), as well as numerous articles and book reviews. Prof. Bates is currently working on a book on the crisis of modern sovereignty and how the crisis emerges from the Hobbesian foundation of modern theory of sovereignty. From 1999 to 2004, he worked as a consultant for the Polish Ministry of Labor and Social Policy. Occasionally he is on Polish TV and Radio to discuss or comment on aspects of American politics and how they impact or could impact Poland.

Kursy prowadzone w OSA: History of Political and Social Thought, Political and Social Philosophy, American Political Thought, US Constitutional History, American Political/Institutional Development, American Politics (especially US Congress), Federalism/US State-Local Politics, Comparative Politics and Institutions, American National Security Policy, Statesmanship, Political Leadership and Statecraft American Civic Culture, Literature and Politics, and History and Politics. [ obejrzyj wideo ]


dr Héctor Calleros

h.calleros@uw.edu.pl
pokój 112

Dr Calleros jest wykładowcą i badaczem w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jego badania koncentrują się na analizie procesów politycznych, konfliktów społecznych i etniczności a także na zagadnieniach związanych z instytucjami politycznymi. Specjalizuje się również w badaniu procesów legislacyjnych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi pobyt naukowy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego a także pełnienie funkcji profesora wizytującego w Instytucie Badawczym Uniwersytetu w Bukareszcie (Rumunia).
Dr Calleros wykładał również na studiach doktoranckich i magisterskich w Polsce, Meksyku (El Colegio de Tlaxcala) oraz studiach licencjackich na Uniwersytecie w Leeds (U.K.) i University of Maine w Farmington (USA).

Z wykształcenia Politolog, uzyskał tytuł licencjata (B.A.) w Szkole Nauk Politycznych i Społecznych UNAM (Meksyk). Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Leeds (U.K.) oraz tytuł magistra (M.A.) na studiach prawniczych na Uniwersytecie w Hull (U.K.).

Jako publicysta opublikował artykuły w Polsce (Krytyka Polityczna) i Meksyku (Este País, nexos.com, reforma.com i Eje Central). Doradzał również w zakresie polityki publicznej (rozwiązywanie konfliktów, prawa człowieka, przejrzystość i wybory) na szczeblu subkontynentalnym Meksyku.


Publikacje: [ Publikacje ]


dr Matthew Chambers

matthewjosephchambers@gmail.com
pokój 118

Matthew Chambers jest adiunktem w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Jest koordynatorem programu pisania akademickiego i redaktorem czasopisma The New Americanist. Jego monografia Modernism, Periodicals, and Cultural Poetics została wydana przez Palgrave Macmillan w 2015 roku. Zbiór esejów Hearts and Minds: US Cultural Management in 21st Century Foreign Relations pod jego redakcją ukazał się nakładem wydawnictwa Peter Lang w roku 2016. Jego obecne badania koncentrują się na działalności kulturalnych i literackich organizacji pozarządowych we wczesnej fazie zimnej wojny oraz na ich roli w obronie wolności słowa, promocji edukacji, oraz kwestii sekurytyzacji.


dr hab. Katarzyna Dembicz

khdembic@uw.edu.pl
pokój 118

Latynoamerykanistka i geograf. Specjalizuje się w kwestiach integracji i rozwoju regionalnego, transformacji demograficznej i procesach społecznych w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, ze szczególnym uwzględnieniem Kuby.
Od 1992 roku zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1992-2017 w CESLA UW. Od 2006 roku na stanowisku adiunkta.

Aktualne obowiązki:

 • redaktor naczelna czasopisma "Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny",
 • członek zarządu REDIAL (Red Europea de Investigacióny Documentación sobre América Latina)
 • członek Rady Naukowej czasopisma Cadernos [SYN]THESIS, wydawca: Centro de Ciencias Sociais Universidade do Estado do Rio de Janeiro; od 2013 r. http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/about/editorialTeam
 • członek redakcji Latinidade. Revista do Nucleo de Estudos das Americas, wydawca: Centro de Ciencias Sociais Universidade do Estado do Rio de Janeiro; od 2011 roku
[dorobek naukowy]
[dorobek dydaktyczny]
[publikacje]


dr Małgorzata Durska

m.durska@uw.edu.pl
pokój 112

Socjolożka i ekonomistka. Stypendystka programów Fulbrighta (Indiana University i New York University), Erasmus Sigma i Departamentu Stanu USA.  Wykładowczyni akademicka (w tym programów Executive MBA) i konsultantka w dziedzinie komunikacji i kultury biznesu z 3-letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora kreatywnego w międzynarodowej firmie reklamowej. Wieloletnia wicedyrektorka Instytutu Ameryk i Europy i Ośrodka Studiów Amerykańskich, koordynatorka polsko-amerykańskiego programu przedsiębiorczości, współzałożycielka i pierwsza dyrektorka stowarzyszenia Polish Professional Women’s Network. Tłumaczka książek z kultury biznesu. Od grudnia 2016 pełni funkcję Dyrektor Generalnej Polskiej Rady Biznesu. Prywatnie: mama dwójki dorosłych dzieci, podróżniczka, blogerka, rowerzystka, wegetarianka i maniaczka dobrego kina.Zainteresowania badawcze: amerykańska kultura biznesu, kultury organizacyjne, płeć w biznesie, emocjonalna historia amerykańskiego biznesu.


Kursy prowadzone w OSA: Business Culture in the U.S., Communicating Effectively at the American Workplace, Organizational Behavior, Can Women Have It All?: The US Debate on Female Careers and Maternity at the Turn of the Century.


dr Alicja Fijałkowska
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich

alicja.fijalkowska@uw.edu.pl
pokój 113

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (WDiNP UW 2012), magister stosunków międzynarodowych (ISM UW 2009) oraz iberystyki (ISIiI UW 2010), studiowała także dziennikarstwo i komunikację audiowizualną (Universidad Carlos III de Madrid) oraz dziennikarstwo sportowe i promocję sportu (ID UW); w latach 2009-2013 pracownik naukowy i dydaktyczny w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW; ekspert Programu Latynoamerykańskiego Instytutu Lecha Wałęsy; członkini PTSL, IPSA, LASA i SLAS; współpracuje z sieciami badawczymi IAFOR oraz Red Internacional de Ciencias Sociales; wykładała gościnnie w Turcji, Hiszpanii i Meksyku; stypendystka programu Nowoczesny Uniwersytet oraz fellowship Fundacji Kościuszkowskiej na University of California Los Angeles; pracowała również dla FIFA, UEFA, psz.pl i Globovisión; często zapraszana przez media jako ekspert ds. Ameryki Łacińskiej; zainteresowania badawcze: polityka państw latynoamerykańskich, stosunki międzyamerykańskie, Latynosi w USA, komunikacja polityczna, media, futbol latynoamerykański.


dr hab. Paweł Frelik, prof. UW

p.frelik@uw.edu.pl
+48 22 55 333 25
pokój 306

Paweł Frelik zajmuje się science fiction, mediami audiowizualnymi (film, telewizja, gry wideo, wideo muzyczne) i kulturą nie-popularną. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych w tych dziedzinach, członek rad redakcyjnych Science Fiction Studies, Extrapolation oraz Journal of Gaming and Virtual Worlds oraz współredaktor serii książkowej New Dimensions in Science Fiction wydawanej przez University of Wales Press. W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji, a obecnie zasiada w jej Zarządzie jako Immediate Past President. Jest również Division Head Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts.

Kursy prowadzone w OSA (wybrane): History of American Cinema - BA lecture; Visual Arts in America - MA lecture; Advanced Topics in Visual Arts - Advanced MA Track lecture; Audiovisual Culture in the United States - BA lecture; BA & MA seminar in American Audiovisual Culture; Comics and Graphic Novels in America; American Science Fiction Cinema; American Film: An Introduction; American Cinema 1950-2000; American Digital Culture - BA and MA; Videogames: Culture, Texts, Issues - BA; American Science Fiction in 20th and 21st Century - MA; Anthropocene Now: Climate Change in American Literature and Media - research seminar.


dr William Glass, prof. UW

w.glass@uw.edu.pl
+48 22 55 333 25
pokój 306

William Glass jest profesorem społecznej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada historię Afro-amerykańską, współczesnej Ameryki, Południa i historię amerykańskiej religii. Współredaguje wydawane przez Ośrodek czasopismo, The Americanist. Jest autorem Strangers in Zion: Fundamentalists in the South, 1900-1950 i współredaktorem zbioru esejów o nacjonalizmie, zatytułowanego Beyond Imagined Uniqueness. Aktualnie prowadzi badania na potrzeby kolejnej książki o hollywoodzkich service comedies zatytułowanej Laughing in War/Laughing at War.

Prowadził kursy: American History, part I, American Social History, History of the USA after 1945, An Introduction to the American South, African Americans in US History, History of Religion and Community in American Society, African Americans is Film during the Jim Crow Era, The Sixties. [ obejrzyj wideo ]


dr hab. Agnieszka Graff-Osser (leave)

abgraff@go2.pl
pokój 112

Z wykształcenia anglistka; studia ukończyła w Amherst College w USA. (B.A.1993) i w Oksfordzie (M.St. 1995). Jest też absolwentką Szkoły Nauk Społecznych przy IfiS PAN (1999). W 1999 roku obroniła na Wydziale Neofilologii U.W. doktorat poświęcony prozie Jamesa Joyce’a. Związana z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich od 2000 r.; współredaktorka czasopisma naukowego The Americanist. Autorka trzech książek: „Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym” (W.A.B., 2001) i „Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie” (W.A.B., 2008) i „Magma” (Krytyka Polityczna, 2011) oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych poświęconych myśli feministycznej, płci w kulturze popularnej i ruchowi kobiecemu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Regularnie publikuje w Gazecie Wyborczej. Współpracuje z Fundacją Helsińską; jest członkinią zespołu Krytyki Politycznej i członkinią Rady Kongresu Kobiet Polskich. [ publikacje ]

Kursy prowadzone w OSA: History of American Literature - Part II, MA seminar in American Literature and Culture. The African American Intellectual Tradition, Nineteenth-Century American Literature, The American Short Story, Reading Race in American Literature, Gender and American Literature, The American Women’s Movement, Gender and Culture, Gender and Sexuality in Hollywood Films of the Classical Era. [ obejrzyj wideo ]


dr hab. David Jones, prof. UW

david.jones@uw.edu.pl
pokój 307

Professor Jones holds the Ph.D., in Management from Rockefeller College of Public Affairs & Policy, State University of New York at Albany, and his postdoctoral (Habilitacja) degree in political science international relations (foreign economic policy) from the University of Warsaw. His research interests are: Artificial Reproduction, The "New" China and International Trade, A "Critical" Analysis of the U.S. Legal System, Critique of 21st Century U.S. Foreign Policy. [ publikacje ] [ conferences & events ]

Kursy prowadzone w OSA:
United States Foreign Policy, American Legal System, Civil Liberties, Constitutional Law, Corporate Governance, International Management, Redeemer Nation: U.S. Foreign Policy since 1914, The Pentagon: U.S. Military Industrial Complex since 1945, Master's Thesis Seminar: American Business, Law, Foreign Policy


dr Elżbieta Korolczuk

elzbieta.korolczuk@sh.se
pokój 108A

Dr Elżbieta Korolczuk jest socjolożką, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie i wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Bada ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, kategorię płci oraz rodzicielstwo, w tym nowe technologie reprodukcyjne. Jest współredaktorką (z Renatą E. Hryciuk) książek Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce i Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Jej najnowsze publikacje to książki Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia przygotowana we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017) i Civil Society revisited: Lesssons from Poland wydana z Kerstin Jacobsson (Berghahn Books, 2017), oraz artykuły, w tym "Gender as 'Ebola from Brussels': The Anti-colonial Frame and the Rise of Illiberal Populism" (z Agnieszką Graff) w (2018). Dr Korolczuk jest też działaczką społeczną i komentatorką.


dr Karolina Krasuska (leave)

karolinakrasuska@op.pl
pokój 307

Karolina Krasuska, Assistant Professor (adiunkt) at the American Studies Center, holds a PhD in Cultural Studies from European University Viadrina, Frankfurt/Oder (2010), which she completed as a member of the graduate research training group (Graduiertenkolleg) "Gender as a category of knowledge", Humboldt University, Berlin. In 2007 and 2008 she was Visiting Scholar at SUNY Buffalo and in 2017 she taught at Daemen College, Amherst NY. Recipient of multiple scholarships and grants (e.g. Heinrich Boell Foundation, Polish Ministry of Science and Higher Education, Taube Foundation, University of Warsaw). In 2017 she was awarded the University of Warsaw Teaching Award in humanities.

She is the author of a book-length study examining modernist literature from a transnational, gender-oriented perspective, published in Polish as Płeć i naród: Trans/lokacje. Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schüler, Mina Loy (Warszawa 2012). She is also the Polish translator of Judith Butler's Gender Trouble (Uwikłani w płeć, Warszawa 2008). Her most recent book publication is the collection Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges (Warszawa 2015), which she co-edited with Andrea Petö and Louise Hecht. Currently she is working on a project on gendered modes in 21st -century Jewish American literature.

At the ASC in 2010 Karolina Krasuska initiated American Studies Colloquium Series, which she had co-coordinated with Tomasz Basiuk till 2016. From 2016 she directs the Gender/Sexuality working group (pracownia), which has organized multiple workshops and in December 2017 the conference "New Gender/Queer Archives."

Courses taught: Introduction to Gender/Sexuality Studies; Keywords for Cultural Studies; Approaches to American Cultural Studies; Masculinities in Literary Modernism; Approaching Jewishness in American Literature; American Jewishness at the Turn of the 21st Century: Literature, Culture, Film; Research and Writing Techniques; Key Methods in Cultural Studies.


dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska

s.kuzma@uw.edu.pl
pokój 306

Dr. Kuźma specializes in 20th century social and cultural history of the US and Poland. Her areas of research include: history of social movements (especially birth control and eugenics movements), history of motherhood and reproduction, history of social medicine and public health in an international context, history of feminism. She is the author of: Zdrowe matki, chciane dzieci: ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois, 1923-1941 (Well Mothers, Wanted Babies: The Birth Control Movement in the State of Illinois, 1923-1941).

Kursy prowadzone w OSA: American History II, Proseminar: Research Writings and Techniques, Academic Writing I, Proseminar: Remedial Writing, Histories of Reproduction in the United States, History of Women in the United States, Gender in the History of American Thought


dr Agnieszka Kotwasińska (urlop)

a.kotwasinska@gmail.com
pokój 108A

Agnieszka Kotwasińska jest absolwentką Instytutu Anglistyki i Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka nagrody za najlepszą amerykanistyczną pracę magisterską, Status of Nonfiction in the Canon: Does Anyone Remember Hunter S. Thompson? w 2010 przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych. W 2017 otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych (literaturoznawstwo) na Uniwersytecie Warszawskim. W rozprawie doktorskiej badała transformacje struktur rodzinnych we współczesnych horrorach pisarek amerykańskich. Od 2012 pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej, literatury gatunkowej, kina grozy i nowych mediów. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą grozy i gotykiem, badaniami nad problematyką płci społecznej i kulturowej oraz teoriami queer, i feministycznym nowym materializmem. W swoich obecnych badaniach skupia się na procesach tworzenia się kanonów literackich i filmowych, kwestii ucieleśnienia w tzw. gatunkach niskich, reprodukcji śmierci w horrorze, i schizoanalizie.

Kursy prowadzone w OSA: American Horror Cinema, Gender and Sexuality in Contemporary American Culture, Haunted Space in American Culture, Monsters and Machines: The Fantastic Body in American Popular Culture, Postwar American Family in Film and Television, American Literature I&II, Academic Writing I&II

[ publikacje ]


dr Zbigniew Kwiecień

zjkwieci@uw.edu.pl
+48 22 55 333 28
pokój 309

Dr Kwiecień jest starszym wykładowcą w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi kursy typu historycznego. Magisterium z zakresu nowoczesnej historii dyplomatycznej Dalekiego Wschodu na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historyczny) w 1974 roku. Doktoryzował się tamże w roku 1984 w dziedzinie historii amerykańskiej polityki dalekowschodniej końca lat trzydziestych XX wieku. Przez dziesięć lat (1974-84) pracował w Instytucie Historycznym UW specjalizując się w nowoczesnej i współczesnej historii stosunków międzynarodowych, jako asystent i starszy asystent. Od 1984 roku w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Kursy przezeń prowadzone dotyczą różnych aspektów historii USA - głównie dyplomatycznej i wojskowej. Pracuje także na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, prowadząc zajęcia z historii powszechnej nowoczesnej i współczesnej. Zainteresowania prywatne: historia wojskowa i modelarstwo plastikowe. [ publikacje ]

Kursy prowadzone w OSA: U.S. - Cuban Relations, The Civil War, U.S. Diplomatic History up to World War II, Vietnam War, The American Revolution, Korean War 1950-1953, Interventionism in the History of American Foreign Policy, The U.S. and World War I, The U.S. and World War II, The United States and China, Asians in the U.S.A., The U.S.A. - A Colonial Empire?, MA Seminar in American History. [ obejrzyj wideo ]


dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann

bogu@uw.edu.pl
pokój 112

Bogumiła Lisocka-Jaegermann jest latynoamerykanistką, magistrem iberystyki i doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Była stypendystką programu Fullbrighta (University of Florida, Gainesville); korzystała z programów stypendialnych na Kubie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Meksyku.

Jej zainteresowania badawcze lokują się na pograniczu geografii i kulturoznawstwa i dotyczą przede wszystkim przemian zachodzących na latynoamerykańskich obszarach wiejskich (w tym także migracji ich mieszkańców). Jest autorką monografii "Kultura w rozwoju lokalnym: dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich" opartej na wynikach badań prowadzonych m.in. w Ekwadorze, Peru, Argentynie, Chile i Meksyku. Obecnie pracuje nad książką poświęconą współczesnym społecznościom afrolatynoamerykańskim. Zajmuje się także latynoamerykańskimi debatami wokół pojęcia i koncepcji rozwoju, także rozwoju zrównoważonego, oraz alternatywnymi strategiami zmian 'rozwojowych' konstruowanymi w środowiskach wiejskich.


dr Krystyna Mazur

kmazur@uw.edu.pl
pokój 102

Krystyna Mazur ukończyła studia magisterskie w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim a stopień doktora uzyskała w Cornell University (English Department). Jej zainteresowania badawcze obejmują queer studies, film i poezję amerykańską. Publikowała również prace dotyczące transatlantyckiego modernizmu, współczesnej literatury amerykańskiej, literatury i filmu afroamerykańskiego oraz literatur Latino/a w Stanach Zjednoczonych. W 2005 roku ukazała się jej Poetry and Repetition (Routlege). Obecnie pracuje nad książką Queer Feminist Filmmakers, zbiorem artykułów dotyczących amerykańskiego filmu eksperymentalnego, oraz monografią reżyserki Barbary Hammer.


prof. dr hab. Stanisław Obirek

s.obirek@uw.edu.pl
pokój 101

Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek (ur. 1956 r.) wykłada w Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 r. wydał, Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, w 2006 Religia - schronienie czy więzienie?, w 2008 Obrzeża katolicyzmu, w 2009 r. Catholicism as a Cultural Phenomenon in The Time of Globalization: A Polish Perspective, w 2010 r. Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, w 2011 Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu, razem z Zygmuntem Baumanem w 2013 O Bogu i człowieku. Rozmowy.
Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.


dr Ryszard Schnepf

pokój 113

Dr Schnepf ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1974 r. przedstawiając pracę magisterską nt. działalności Ignacego Domeyki w Chile. W 1975 rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN w Pracowni Ameryki Łacińskiej i Północnej. Pracę doktorską poświęconą genezie masowych partii politycznych w Ameryce Łacińskiej obronił w 1979 roku. Od 1978 pracownik Katedry Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo jako starszy asystent, a następnie adiunkt i zastępca kierownika Katedry. W latach 1982-1983 stypendysta i profesor w Uniwersytecie Indiany w Bloomington, USA. Prowadził badania nt. ruchów studenckich w Ameryce Łacińskiej oraz seminarium poświęcone najnowszej historii Polski i Europy Wschodniej. Od 1991 związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W latach1991-1996 Ambasador RP w Urugwaju i Paragwaju. Od stycznia 1998 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych i jednocześnie szefa protokołu Premiera Jerzego Buzka. W lipcu 2000 roku objął funkcję zastępcy szefa placówki w Ambasadzie RP w Madrycie, gdzie odpowiadał za sprawy Unii Europejskiej. W listopadzie 2001 r. mianowany ambasadorem RP w Kostaryce z akredytacją na wszystkie 7 krajów Ameryki Środkowej (także Gwatemala, Salwador, Nikaragua, Honduras, Panama i Belize). Od stycznia 2005 r., jako pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. 25-lecia "Solidarności" był jednym z organizatorów imprez obchodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. W latach 2005-2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. M.in. w grudniu 2005 r. kierował negocjacjami Polski z krajami Unii Europejskiej w kwestii perspektywy budżetowej. 2007-2008 wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za politykę wobec krajów pozaeuropejskich, promocję i współpracę rozwojową. 2008-2012 ambasador RP w Królestwie Hiszpanii. Od września 2012 do sierpnia 2016 r. ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. Ambasador tytularny w służbie zagranicznej od 2003 roku. Autor ponad 40 publikacji naukowych i publicystycznych na tematy stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. M.in. pod pseudonimem Paweł Zamorski opublikował w drugim obiegu (pismo "Obóz") artykuły o Nikaragui pod rządami sandynistów, a także w torontańskim "Echu Tygodnia" o sytuacji na Kubie, konfliktach środkowoamerykańskich i amerykańskiej interwencji w Panamie w 1988. W styczniu 1998 komentował dla Telewizji Polskiej wizytę Papieża Jana Pawła II na Kubie. Współautor nagrodzonej prze Towarzystwo "Polonia" syntezy "Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej" (pod red. prof. Marcina Kuli) oraz (wraz K. Smolaną) "Bibliografii polskiej literatury latynoamerykanistycznej". Hobby: literatura i muzyka /w okresie studenckim grał w profesjonalnej grupie muzycznej, m.in. w klubie uniwersyteckim Hybrydy/.


dr hab. Anna Sosnowska-Jordanovska

Aksosnow1@uw.edu.pl
+48 22 55 333 25
pokój 306

Anna Sosnowska jest socjologiem (doktorat 2002, Instytut Socjologii UW). Interesuje się migracjami z Europy Wschodniej i innych peryferii do Stanów Zjednoczonych, historią społeczną Nowego Jorku; polską historią i historiografią gospodarczą. Jest autorką Ciągłość i dwoistość. Migracje z Europy Wschodniej do przemysłowej i poprzemysłowej Ameryki [iw:] Kultura i gospodarka (2010); Poles, Jews and Puerto Ricans. Polish Greenpoint Community Leaders abort New York City Ethnic Groups [w:] Beyond Imagined Uniqueness. Nationalisms in Contemporary Perspectives (2010); Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994) (2004). [ publikacje ]

Prowadzi kursy: Wschodnioeuropejscy imigranci w USA; Imigracja - historia, polityka, społeczeństwo; Nowy Jork. Miasto i ludzie; wykład Społeczeńśtwo amerykańskie; Globalizacja. Między gospodarką a kulturą; Amerykańska kultura polityczna [ obejrzyj wideo ]


dr hab. Bohdan Szklarski, prof. UW

bohdan.szklarski@uw.edu.pl
+48 22 55 333 28
pokój 309

Prof. Szklarski is a graduate of the English Institute, Warsaw University and the Department of Political Science, Northeastern University, Boston. In his almost 25 years of teaching he has taught at numerous American and Polish universities. He has been teaching at the American Studies Center since 1992. He is also a fellow at the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. Prof. Szklarski’s research interests include: political leadership, the presidency, political communication, interest groups, and political participation. At the ASC he offers courses in domestic and foreign policy and political culture. He frequently appears in the media as a commentator on American and Polish political events.


mgr Magdalena Szkwarek

mszkwarek@uw.edu.pl
pokój 108A

Magdalena Szkwarek latynoamerykanistka i kulturoznawczyni. Absolwentka Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Ukończyła studia podyplomowe Historia i kultura Żydów w Polsce w Instytucie Historii UW. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. wątków żydowskich w dziełach Jorge Luisa Borgesa. Stypendystka MSZ Ekwadoru: uczestniczka Szkoły Letniej - Model rozwoju ekwadorskiego Buen Vivir i perspektywy integracji latynoamerykańskiej. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej za projekt edukacyjny "Piaskownica uniwersytecka: Ameryka Łacińska dla najmłodszych". Zainteresowania badawcze: literatura latynoamerykańska, diaspora żydowska w Ameryce Łacińskiej, tożsamość żydowska w literaturze regionu, metysaż i dialog kultur, ruch LGBT w krajach Ameryki Łacińskiej.

Prowadzone zajęcia (wybrane): Literatura hispanoamerykańska; Diaspora żydowska w Ameryce Łacińskiej; El Ecuador; Actualidad latinoamericana; Ruch LGBTQ w krajach Ameryki Łacińskiej.


prof. dr hab. Marek Wilczyński

m.wilczynski2@uw.edu.pl
pokój 113


Wykładowcy spoza OSA

 • mgr Filip Boratyn
 • dr Jędrzej Burszta
 • dr hab. Julia Fiedorczuk
 • dr Marcin Gajek
 • mgr Antoni Górny
 • dr Janusz Jabłonowski
 • dr Ludmiła Janion
 • dr Ewelina Jarosz
 • mgr Gabriela Jeleńska
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. SWPS
 • dr Blanka Kotlińska
 • dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna
 • dr Joanna Kulpińska
 • dr Anna Kurowicka
 • dr Karolina Lebek
 • dr hab. Zuzanna Ładyga
 • dr Robert Łuczak
 • mgr Joanna Mąkowska
 • dr James Morrison
 • dr hab. Agata Nalborczyk
 • dr Emma Oki
 • mgr Paulina Orbitowska-Fernandez
 • dr Natalia Pamuła
 • dr Ernesto Pinto-Bazurco Barandiarán
 • mgr inż. Waldemar Raźniak
 • mgr Alicja Relidzyńska
 • dr Tomasz Rudowski
 • dr Aleksandra Wąsowska
 • dr Grzegorz Welizarowicz
 • mgr Urszula Wilk
 • prof. Andrew Kier Wise

Pracownicy administracyjni

Beata Bereza
Sekretarz Redakcji Revista del CESLA

bebereza@uw.edu.pl
pokój 118


Filip Boratyn
Pełnomocnik ds. USOS

filip.boratyn@uw.edu.pl
+48 22 55 333 41
pokój 301


Jacek Cygan
Koordynator ds. public relations i mediów społecznościowych

j.cygan2@uw.edu.pl
pokój 301


Natalia Gajda
Specjalista ds. finansowych

n.s.gajda@uw.edu.pl
+48 22 55 333 24
pokój 300


Aleksandra Gniadzik-Smolińska
Specjalista

a.gniadzik-smolinska@uw.edu.pl
+48 22 55 333 26
pokój 302


Mirosław Król
Specjalista IT

miroslaw.krol@uw.edu.pl
pokój 103


Agnieszka Pamela Krzywosz
Specjalista

agnieszka.krzywosz@uw.edu.pl
+48 22 55 333 40
pokój 304


Iwona Kuryłek
Specjalista ds. finansowych

i.kurylek@uw.edu.pl
+48 22 55 333 24
pokój 300


Agnieszka Żmijewska-Czajka
Starszy specjalista

aczajka@uw.edu.pl
+48 22 55 333 23
pokój 302


Pracownicy biblioteki

Andrzej Barczewski
Kustosz

biblioteka.osa@uw.edu.pl
+48 22 55 333 32
pokój 316


Liliana Kontny
Kustosz, kierownik biblioteki

biblioteka.osa@uw.edu.pl
+48 22 55 333 31
pokój 315


Olena Ostrowska
Kustosz

biblioteka.osa@uw.edu.pl
+48 22 5533330
pokój 315


Katarzyna Tomaszewska
Bibliotekarz

biblioteka.osa@uw.edu.pl
+48 22 5533330
pokój 315
© Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from EU Erasmus Programme